۱۴ تیر ۱۳۹۹

جلسه شورای مدیران دانشگاه

جلسه شورای مدیران دانشگاه

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا، جلسه شورای مدیران با حضور ریاست محترم جناب آقای دکتر بابک محمدحسینی و سایر مدیران دانشگاه در روز یکشنبه 30 دی ماه 1397 برگزار شد.