۰۶ مهر ۱۳۹۹

جلسه هم اندیشی صاحبان صنایع استان

جلسه هم اندیشی صاحبان صنایع استان

به گزارش روابط عمومی مرکز فنی و مهندسی بوئین زهرا، معاونت محترم صنایع کوچک استان قزوین جناب آقای کشاورز با مدیران مرکز در خصوص انعقاد قرارداد همکاری فیمابین امروز یکشنبه 5 اسفندماه 1397 دیدار کردند.