۰۵ خرداد ۱۳۹۸

نشست دکتر دین محمدی سرپرست گروه انتشارات و اعضای هیئت علمی مرکز

نشست دکتر دین محمدی سرپرست گروه انتشارات و اعضای محترم هیئت علمی مرکز در خصوص تدوین، تالیف و چاپ درسنامه های اساتید

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا، نشست گروه انتشارات و اعضای محترم هیئت علمی مرکز در خصوص تدوین، تالیف و چاپ درسنامه های اساتید با حضور جناب آقای دکتر دین محمدی سرپرست گروه انتشارات در بهمن ماه و اسفند ماه 1397 برگزار شد.