۲۹ شهریور ۱۳۹۸

نمایشگاه عفاف و حجاب

مدیریت فرهنگی و اجتماعی مرکز  برگزار می کند:

نمایشگاه عفاف و حجاب

روز های دوشنبه 13 اسنفد ماه لغایت چهارشنبه 15 اسنفد ماه

ساختمان جدید فرهنگی جنب مجتمع فرهنگی شهید آوینی

ساعت 11:30 الی 13