۰۵ خرداد ۱۳۹۸

برگزاری دوره آموزشی و عملی اطفاء حریق ویژه کارمندان

برگزاری دوره آموزشی و عملی اطفاء حریق ویژه کارمندان

به گزارش روابط عمومی مرکز فنی و مهندسی بوئین زهرا، دوره آموزشی و عملی اطفاء حریق ویژه کارمندان در روز یکشنبه 12 اسفند ماه 1397 به همت کارگروه  HSE مرکز در مقابل مجموعه آزمایشگاهی برگزار شد.