۱۷ خرداد ۱۳۹۹

دیدار نوروزی اعضای هیئت علمی و کارمندان با ریاست محترم مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا