۲۸ امرداد ۱۳۹۸

بازدید سرزده ریاست محترم مرکز از سلف دانشجویی

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا ریاست محترم مرکز بصورت سر زده از سلف مرکز بازدید کردند و از دانشجویان نظراتشان را جویا شدند .