۲۷ امرداد ۱۳۹۸

بازدید ریاست محترم مرکز از نمایشگاه کارآفرینی

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا، ریاست محترم مرکز جناب آقای دکتر بابک محمد حسینی روز شنبه 14 اردیبهشت ماه 1398 در نمایشگاه کارآفرینی حضور بهم رساندند و دانشجویان را مورد تحسین خود قراردادند .