۲۸ امرداد ۱۳۹۸

بازدید ریاست محترم مرکز از گروه تعاملات اجتماعی و کارآفرینی

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا، ریاست محترم مرکز جناب آقای دکتر بابک محمد حسینی در تاریخ  15 اردیبهشت ماه 1398 از گروه تعاملات اجتماعی و کارآفرینی بازدید انجام دادند.