۲۸ امرداد ۱۳۹۸

دومین همایش بین المللی دانشگاه سبز در دانشگاه اصفهان برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش عالی بوئین زهرا دومین همایش بین المللی دانشگاه سبز د رتاریخ 11 اردیبهشت 1398 با حضور نمایندگان مرکز در دانشگاه اصفهان برگزار گردید .