۱۰ خرداد ۱۳۹۹

شورای کمیته حمایت مالی دانشجویان

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا در تاریخ 20 خرداد 1398 شورای کمیته حمایت مالی از دانشجویان با حضور دکتر لشگری و دکتر صداقت و مهندس کریمی و خانم خمسه برگزار گردید .