۲۸ مهر ۱۳۹۸

آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرابرگزاری برنامه مشترک  بین شهرداری بوئین زهرا و مرکز

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا در تاریخ 21 خرداد 1398 جلسه ای با عنوان برگزاری برنامه مشترک  بین شهرداری بوئین زهرا و این مرکز  به مناسبت هفته بوئین زهرا در دفتر شهردار با حضور شهردار محترم(دکتر غیاثوند) و مدیر مرکز کارآفرینی(سرکار خانم دکتر مرتضوی) و کارشناس کارآفرینی(جناب آقای نصرالهی)برگزار گردید .