۲۸ مهر ۱۳۹۸

برقراری ارتباط دانشگاه و صنعت وقبول پروژه های تحقیقاتی جهت حل معضلات صنعت

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا در تاریخ 10تیرماه  1398 جلسه ای در شرکت شهرک های استان قزوین با عنوان برقراری ارتباط دانشگاه و صنعت  وقبول  پروژه های  تحقیقاتی جهت  حل معضلات صنعت به کمک جامعه دانشگاهی برگزار و امضای تفاهم نامه علمی و پژوهشی   میان مرکزآموزش عالی فنی ومهندسی بوئین زهرا و شرکت شهرک های استان قزوین منعقد گردید.