۱۸ خرداد ۱۳۹۹

برگزاری اولین دوره آموزشی حوزه صنعت(گروه دوم)

 به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا، اولین دوره آموزشی طبق نیاز صنعت دوره سیستم های اندازه گیری (ابزار دقیق )در شرکت آریان فولاد بوئین زهرا با پی گیری گروه تعاملات اجتماعی و کارآفرینی برای مهندسان بخش تولید، بهره وری، فنی و مهندسی، بخش ساخت، مهندسان پروژه و پشتیبان های خطوط تولید در تاریخ 1398/04/31  روز  دوشنبه از ساعت 8:30 الی 16 در اتاق کنفرانس شرکت آریان فولاد بوئین زهرا توسط استادجناب آقای دکتر دانش هیئت علمی گروه مهندسی مکانیک برگزار شد . لازم به ذکر است این دوره برای گروه دوم تشکیل شد.

" گروه تعاملات اجتماعی وکارآفرینی "