۲۴ امرداد ۱۳۹۹

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور پیش خدمتی و نظافتی

مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا در نظر دارد مناقصه عمومی واگذاری امور پیش خدمتی و نظافتی

را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه_گران و باز گشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد ولازم است مناقصه_گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند . تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 98/05/16 می باشد، شایان ذکر است برای آن دسته از مناقصه_گران که امکان عضویت در سامانه تدارکات الکترونیکی را ندارند، می توانند با مراجعه به وب سایت مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا به نشانی www.Bzte.ac.ir و یا مراجعه حضوری اسناد مناقصه را تحویل گرفته و قبل از اتمام مهلت قانونی نسبت به تحویل اسناد به مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا اقدام نمایند  .

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت ساعت 10 روز چهارشنبه 98/05/16

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 16 روز شنبه تاریخ 98/05/26

زمان باز گشایی پاکتها ساعت 11:30 روز یکشنبه تاریخ 98/05/27

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای الف : بوئین زهرا ، انتهای بلوار امام خمینی (ره) تلفن : 33894235- 028

هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود .

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 41934-021

دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768

جهت دریافت اسناد از اینجا کلیک نمائید