۰۷ اسفند ۱۳۹۸

دیدار رئیس دفتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)حاج آقا زارعی با ریاست محترم مرکز

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا در تاریخ 1398/07/16 رئیس دفتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)حاج آقا زارعی با ریاست محترم مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا دکتر حسینی دیدار داشتند و درخصوص مسائل دانشگاه به بحث و گفتگو پرداختند .