۱۴ تیر ۱۳۹۹

برگزاری کارگاه آموزشی فضای مجازی و آسیبهای اجتماعی،فرصتها و تهدیدها در مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا در تاریخ 17 مهر ماه 1398 کارگاه آموزشی فضای مجازی و آسیبهای اجتماعی،فرصتها و تهدیدها با حضور سرهنگ رشید تبار ریاست محترم انتظامی شهرستان و ریاست محترم مرکز دکتر حسینی برای کارمندان و اساتید مرکز برگزار گردید .