۲۳ تیر ۱۳۹۹

رویداد کار آفرینی کاربرد گیاهان دارویی در صنایع غذایی

پارک علم و فناوری استان قزوین و شتاب دهنده هوشمند سلامت ،جهت ایجاد بستری به منظور جمع آوری و ارزیابی ایده هایی در حوزه استفاده گیاهان دارویی در صنایع غذایی و حمایت از ایده های منتخب رویداد  فود استارت را برگزار می کند .افراد شرکت کننده به صورت تیم های حداکثر چهار نفری می توانند با ارائه مستندات طرح و ایده خود در این رویداد شرکت نمایند.تیم های برنده رویداد ضمن دریافت جوایز ارزنده خود به صورت مستقیم به دوره پیش شتابدهی شتاب دهنده هوشمند سلامت ورود پیدا می کنند.