۲۳ تیر ۱۳۹۹

همایش رایگان تندخوانی و تقویت حافظه

گروه آموزش هاي آزاد و مجازي مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا برگزار می کند
همایش رایگان تندخوانی و تقویت حافظه
مدرس : سرکار خانم مهندس خورشی
مکان و : مرکز آموزش عاي فنی و مهندسی بوئین زهرا – ساختمان احمدي روشن – سالن همابش 313
 ساعت 12  شنب 1398/08/25
https://evnd.co/qIoTZ : evend لینک ثبت نام در