۲۳ تیر ۱۳۹۹

بازدید علمی از سایت و نیروگاه خورشیدی طالقان

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا، جمعی از اساتید، کارکنان و دانشجویان رشته مهندسی فیزیک به همت گروه تعاملات اجتماعی وکارآفرینی دانشگاه از سایت و نیروگاه خورشیدی طالقان بازدید به عمل آوردند.

در این بازدید یک روزه که در روز سه شنبه 21/08/1398  برگزار شد، دانشجویان از سایت و نیروگاه خورشیدی طالقان بازدید به عمل آوردند.

(((گروه تعاملات اجتماعی و کار آفرینی)))