۲۵ امرداد ۱۳۹۹

برگزاری طرح شهید چمران توسط بسیج دانشجویی مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا ، طرح شهید چمران توسط بسیج دانشجویی مرکز با همکاری ناحیه بسیج دانشجویی استان قزوین با موضوع توجیح طرح اعتلای بسیج دانشجویی در این مرکز برگزار گردید