۰۷ مهر ۱۳۹۹

بازدید علمی از شرکت مواد غذایی بهروز

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا، جمعی از اساتید، کارکنان و دانشجویان رشته مهندسی شیمی به همت گروه تعاملات اجتماعی وکارآفرینی مرکز از شرکت مواد غذایی بهروز بازدید به عمل آوردند.

در این بازدید یک روزه که در روز یک شنبه 3 آذر 1398  برگزار شد، دانشجویان از مجوعه سالن های تولیدی، انبار مواد و بسته بندی محصولات بازدید به عمل آوردند.