۱۴ تیر ۱۳۹۹

برگزاری نشست صنعت و مکانیک برای ورودی های جدید رشته مهندسی مکانیک

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا، نشست مکانیک و صنعت به همراه جلسه پرسش و پاسخ به همت گروه تعاملات اجتماعی و کارآفرینی برای دانشجویان ورودی 1398 رشته مهندسی مکانیک در سال کنفرانس ساختمان فرهنگی مرکز، در تاریخ 30/09/1398 روز شنبه از ساعت 11:30 الی 13 برگزار شد.

در این نشست اعضای محترم هیئت علمی رشته مهندسی مکانیک، جناب آقای دکتر عاشوری نژاد، جناب آقای دکتر حسینی و جناب آقای دکتر سلطانی مطالبی در خصوص رشته مهندسی مکانیک، گرایش های مربوطه، بازار کار و صنعت را برای دانشجویان ارائه فرمودند.

((گروه تعاملات اجتماعی و کار آفرینی))