۳۱ شهریور ۱۳۹۹

برگزاری جلسه ای درخصوص بررسی مسائل و مشکلات دانشگاه با حضور ریاست محترم مرکز و کلیه کارمندان

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی و مهندسی بوئین زهرا، جلسه ای درخصوص بررسی مسائل و مشکلات دانشگاه با حضور ریاست محترم مرکز دکتر رامین حسینی و کلیه کارمندان روز یکشنبه مورخ 15دی 98در سالن اجتماعات مرکز برگزار گردید . در این جلسه ریاست محترم مرکز کارکنان را دعوت به رعایت قوانین و مقررات کاری و رفتارهای سازمانی  برای رسیدن به هدف مشترک و پیشبرد امور مرکز نمودند و سپس ریاست محترم حراست مرکز دکتر قاسمی نیز در ادامه صحبت دکتر حسینی همکاران را به متعهد بودن به قوانین  و مقررات و خارج از ضابطه عمل نکردن و رعایت مسائل در محیط مرکز بویژه موضع نداشتن در زمان انتخابات در مرکز تاکید نمودند .