۲۴ امرداد ۱۳۹۹

ثبت نام قطعی دانشجویان اردوی رضوی

لیست ثبت نام قطعی دانشجویان اردوی رضوی - 1398 

به منظور انجام ثبت نام قطعی و واریز وجه در همین سایت در بخش سامانه جامع آموزشی، پرداخت های متفرقه مراجعه فرمایید.
مهلت ثبت نام قطعی: 1398/11/21 لغایت 1398/11/25

جهت مشاهده لیست اینجا کلیک نمیئید