۰۶ مهر ۱۳۹۹

آگهی اجاره بوفه مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا

مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا در نظر دارد نسبت به واگذاری بوفه دانشجویی تحت عنوان اجاره لقدام نماید. لذا از کلیه علاقه مندان جهت شرکت در مزایده دعوت به عمل می آید .

جهت دریافت اسناد مزایده اینجا کلیک نمایید.