۰۶ مهر ۱۳۹۹

روز درختکاری

بنا به گزارش روابط عمومی مرکز به مناسبت 15 اسفند روز درختکاری، چند اصله درخت با حضور ریاست محترم مرکز و تعدادی از مدیران و کارمندان با رعایت اصول بهداشتی درخصوص ویروس کرونا، در محوطه مرکز کاشته شد و در پایان نیز ریاست محترم با اهداء هدیه از زحمات همکاران فضای سبز تقدیر و تشکر نمودند.