۳۱ شهریور ۱۳۹۹

جلسه مشاورین عمرانی با ریاست مرکز

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا جلسه ای در روز چهارشنبه 21 اسفند ماه

با حضور ریاست محترم مرکز جناب آقای دکتر حسینی ، مشاورین عمرانی و مدیران مرکز  رأس ساعت 11 در محل دفتر ریاست برگزار گردید .

 

شایان ذکر است پیرامون مسایل عمرانی و روند ادامه ساخت مسجد تصمیمات مقتضی اتخاذ گردید./