۳۱ شهریور ۱۳۹۹

« عید سعید مبعث مبارک باد »

          ستاره‌ ای بدرخشید و ماه مجلس شد

                         دل رمیده ما را انیس و مونس شد

         نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت

                         به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد 

      بعثت، امید انسان به فردایی روشن است.
   بعثت، نشانه مهرورزی خدا با خاکیان و باران رحمت بی‌‌حد او بر زمینیان است.
 

          « روابط عمومی مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا»