۱۸ خرداد ۱۳۹۹

«روز جهانی قدس گرامی باد »

 

                « دفاع از فلسطین ، دفاع از حقیقت »

روز قدس بسیار مهم است. صرفاً این نیست که ما ‌از یک ملت مظلومی که از میهن خود و از خانه خود‌ رانده شده داریم دفاع می کنیم؛ ما در واقع داریم با این کارمان با یک نظام سیاسی ظالمانه و استکباری مبارزه می کنیم. امروز دفاع از فلسطین، دفاع از حقیقت است؛ حقیقتی بسیار گسترده تر از مسئله فلسطین . امروز مبارزه با رژیم صهیونیستی مبارزه با استکبار است، مبارزه با نظام سلطه است؛ همچنانکه می بینید شما که علیه رژیم صهیونیستی حرف می زنید آن مسئول و سیاستمدار آمریکایی ، احساس دشمنی و خصومت با شما می کند؛ احساس می کند که به او ضربه زده اید؛ واقع قضیه هم همین است. بنابراین روز قدس را باید بزرگ دانست.

                                                              ( مقام معظم رهبری )