۲۶ تیر ۱۳۹۹

نشست ریاست محترم و مدیران مرکز پیرامون پیگیری مصوبات هیأت امنا

    به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا ،  در تاریخ نوزدهم خرداد ماه 99 جلسه  پیگیری مصوبات هیأت امنای گذشته در محل دفتر ریاست برگزار گردید ، در این جلسه  جمع بندی  موارد مورد نیاز جهت گرفتن تأئیدیه هیأت امنای آتی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت./