۰۹ مهر ۱۳۹۹

تشکیل جلسه شورای ورزشی مرکز

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا ، در تاریخ بیست و چهارم شهریور ماه 99 جلسه شورای ورزشی مرکز در محل دفتر روابط عمومی تشکیل شد ؛ در این جلسه احکام مربوطه توسط سرپرست اداره تربیت بدنی کارکنان و دانشجویان مرکز به اعضای شورای ورزشی اهدا گردید؛ در خاتمه از سوی اعضای شورا پیشنهاداتی در خصوص ترویج ورزش همگانی و همچنین ترغیب کارکنان به این امر ارائه گردید که به موافقت اعضا رسید./