۲۸ تیر ۱۳۹۸

مدیریت امور اداری و پشتیبانی

 

 

دکتر ابراهیم مددی

سمت : سرپرست مدیریت اداری و پشتیبانی

شماره تماس: 210-02833894