۲۹ شهریور ۱۳۹۸

رویدادها

در این بخش رویدادهای بخش های مختلف دانشگاه از قبیل همایش ها، سمینارها، کنفرانس ها و ... برگزار شده و پیش رو اطلاع رسانی می گردد.

همایش، سمینار  و کنفرانس ها                       جشنواره ها                                   کارگاه ها                            دوره ها                   مسابقات                  نمایشگاه ها