۰۴ مهر ۱۳۹۷

همایش ها

در این بخش رویدادهای بخش های مختلف دانشگاه از قبیل همایش ها، سمینارها، کنفرانس ها و ... برگزار شده و پیش رو اطلاع رسانی می گردد.

همایش روز نور                        برگزار شد