۲۹ شهریور ۱۳۹۸

جشنواره ها

در این بخش رویدادهای بخش های مختلف دانشگاه از قبیل همایش ها، سمینارها، کنفرانس ها و ... برگزار شده و پیش رو اطلاع رسانی می گردد.

 

جشنواره روز پژوهش                            برگزار شد