۲۴ امرداد ۱۳۹۹

کارگاه ها

در این بخش رویدادهای بخش های مختلف دانشگاه از قبیل همایش ها، سمینارها، کنفرانس ها و ... برگزار شده و پیش رو اطلاع رسانی می گردد.

کارگاه فن بیان و مهارت های ارتباطی                                                                                                                                         برگزار شد

کارگاه رفع اشکال چگونگی نوشتن طرح و مدل کسب و کار برای طرح های جشنواره شیخ بهایی                  برگزار شد

کارگاه چگونگی نوشتن طرح و مدل کسب و کار                                                                                                                    برگزار شد

کارگاه خودشناسی و توسعه ی فردی و ایده پردازی روش مند                                                                                     برگزار شد