۰۴ مهر ۱۳۹۷

نشست ها

در این بخش رویدادهای بخش های مختلف دانشگاه از قبیل همایش ها، سمینارها، کنفرانس ها و ... برگزار شده و پیش رو اطلاع رسانی می گردد.

نشست ریاست محترم دانشگاه با خیرین و اساتید دانشگاه فنی و مهندسی                                        برگزار شد