۲۲ امرداد ۱۳۹۹

آگهی مزایده واگذاری بوفه دانشگاه 98 - 97

آگهی مزایده واگذاری بوفه دانشگاه

مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا  در نظر دارد  بوفه دانشگاه را درسال 98-97 به یکی از اشخاص واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده  و تحویل مدرک (با تضمین شرکت در مناقصه 50،000،000 ريال) تا پایان وقت اداری روز شنبه 23 مرداد 97 به مدیریت امور اداری  و پشتیبانی دانشگاه به آدرس ذیل مراجعه نمایند.

برای دریافت فرم های مربوطه اینجا کلیک نمائید.

 بوئین زهرا انتهای بلوار امام خمینی مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی