۲۵ امرداد ۱۳۹۹

فراخوان شناسایی پیمانکار امور تهیه، طبخ و توزیع غذای مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا در سال 1398-1397

فراخوان شناسایی پیمانکار امور تهیه، طبخ و توزیع غذای مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا در سال 1398-1397

مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا  در نظر دارد مناقصه امور تهیه و طبخ و توزیع غذا  خود را به صورت حجمی و به مدت یک سال از شروع سال تحصیلی 1398-1397 به شرح زیر به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید:

امور تهیه و طبخ و توزیع غذا  (با تضمین شرکت در مناقصه 500.000.000 ریال)

لذا بدین وسیله از افرادحقیقی و حقوقی که دارای توانایی اجرای امور فوق بوده و صلاحیت لازم را حسب مورد، از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و یا گروه مشاوران و پیمانکاران استانداری ­ها دارند، دعوت به عمل می ­آید با مراجعه به وبگاه دانشگاه به آدرس www.bzte.ac.ir  مدارک و مستندات مربوط به مناقصه را دریافت فرمایند و یا از تاریخ درج این آگهی به مدت 7 روز کاری در ساعات اداری برای دریافت اسناد و مدارک شرکت در مناقصه به نشانی: دبیرخانه مرکزی دانشگاه، واقع دربوئین زهرا ـ انتهای بلوار امام خمینی، مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا مراجعه نموده و حداکثر تا تاریخ 18/05/1397 پاکت های حاوی مدارک خواسته شده را به همان محل تحویل و رسید دریافت نمایند.

اسناد مناقصه به شرح ذیل می باشد:

حضور نمایندگان مناقصه گران در جلسه بازگشایی پاکت ها با اعلام کتبی صورت خواهد پذیرفت.

هزینه درج آگهی بعهده برنده مناقصه خواهد بود .

تلفن تماس:  33894220-028