۱۷ خرداد ۱۳۹۹

طول دوره

براساس آئین نامه آموزشی دوره کارشناسی مصوب شورای عالی برنامه ریزی طول دوره کارشناسی علوم مهندسی چهار سال است و شامل هشت نیمسال تحصیلی است.

حداکثر مجاز طول تحصیلات این دوره 6 سال می باشد و در هر نیمسال تحصیلی 16 هفته کامل آموزش وجود دارد. نظام آموزشی این دوره واحدی است و برای هر واحد درس نظری در هر نیمسال 16 ساعت آموزش کلاسی در نظر گرفته شده است.

تعداد واحدهای دوره کارشناسی علوم مهندسی 141 واحد است.

 

ورودی های 93 تا 95

 

ورودی های 96 به بعد