۱۷ خرداد ۱۳۹۹

چارت درسی علوم مهندسی

چارت درسی علوم مهندسی

 

ورودی های 93 - 94 - 95

 

ورودی های 96 به بعد

خوشه حرارت سیالات

خوشه الکترونیک

خوشه بهینه سازی

 

خوشه مکانیک

خوشه الکترونیک

خوشه نانوفناوری

خوشه بهینه سازی