۰۲ خرداد ۱۳۹۸

طول دوره فیزیک مهندسی

براساس آئین نامه آموزشی دوره کارشناسی مصوب شورای عالی برنامه ریزی طول دوره کارشناسی فیزیک مهندسی چهار سال است و شامل هشت نیمسال تحصیلی است.

در هر نیمسال تحصیلی 16 هفته کامل آموزش وجود دارد. نظام آموزشی این دوره واحدی است و برای هر واحد درس نظری در هر نیمسال 16 ساعت آموزش کلاسی در نظر گرفته شده است.

تعداد واحدهای دوره کارشناسی فیزیک مهندسی 141 واحد است.