۲۴ امرداد ۱۳۹۹

نمایشگاه ها

در این بخش رویدادهای بخش های مختلف دانشگاه از قبیل همایش ها، سمینارها، کنفرانس ها و ... برگزار شده و پیش رو اطلاع رسانی می گردد.

نمایشگاه دفاع مقدس                     31 شهریور تا 5 مهر

 

نمایشگاه کتاب                               7 تا 18 مهرماه