۲۷ مهر ۱۳۹۷

اعضاء هیأت امنا

اعضای حقیقی و حقوقی هیات امنا

 

 

دکتر محمد علی سبحان الهی رئیس دانشگاه خوارزمی و دبیر هیات امنا
دکتر عبدالرضا باقری   مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات امنا
 دکتر محمد علی برخورداری رئیس کمیسیون دائمی و رئیس دانشگاه علم و صنعت تهران
دکتر محمد باقر نوبخت معاون رئیس جمهور رئیس سازمان مدیریت و برنامه و بودجه
دکتر بابک محمدحسینی سرپرست مرکز آموزش عالی ،فنی و مهندسی بوئین زهرا
دکترعبدالرحیم نوه ابراهیم  مدیر کل دفتر برنامه ریزی وزارت علوم و عضو کمیسیون دائمی
دکتر میر هادی حسینی عضو کمیسیون دائمی
دکتر علیرضا مدقالچی عضو کمیسیون دائمی
دکتر جعفر کیوانی  عضو کمیسیون دائمی
دکتر سید حسین  سراج زاده عضو کمیسیون دائمی