۲۵ امرداد ۱۳۹۹

شورای برنامه ریزی و راهبردی دانشگاه

 

آئین نامه شورای برنامه ریزی و راهبردی دانشگاه    " وامرهم شوری بینهم "

 
مقدمه :


در راستای نهادینه شدن فرهنگ مشارکت و خرد جمعی در تدوین سند تحول راهبردی، تحقق چشم انداز ها و در راستای ماموریت دانشگاه و انسجامدهی اقدامات و همچنین نائل گردیدن به اهداف کلان، شورایی بعنوان "شورای برنامه ریزی و راهبردی" در مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا تشکیل می گردد.


دکتر رامبن حسینی ----   ---- ---- --- ----  
رئیس شورا نائب رئیس عضو شورا عضو شورا عضو شورا عضو شورا عضو شورا  

 


ماده 1. تعاریف
دانشگاه: منظور از دانشگاه در این آئین نامه، مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی (صنعتی) بویین زهرا می باشد.
شورای برنامه ریزی و راهبردی: نام شورا "شورای برنامه ریزی و راهبردی" است که در این آئین نامه به اختصار شورا نامیده می شود.
ماده 2. اهداف
بهره مندی دانشگاه از خرد جمعی
نهادینه شدن تفکر راهبردی در دانشگاه
احترام به نیروی انسانی و جایگاه نیروهای توانا
کمک به ایجاد انسجام و یکپارچگی در برنامه های کلان دانشگاه
جلوگیری از روزمرگی در دانشگاه
ماده 3. ارکان شورا
شورای برنامه ریزی و راهبردی
کارگروه های تخصصی

دبیرخانه
ماده 4. اختیارات شورا
شورا می تواند هر طرح یا ایده ای را بررسی نماید و این طرح حتما بایستی در کارگروه تخصصی شورا مورد مطالعه و ارزیابی قرار گیرد. تبصره 1: در موارد خاص با نظر رئیس شورا و دبیر شورا طرح یا ایده می تواند مستقیما در شورا و بدون نظر کارگروه بررسی گردد.
ماده 5. وظایف شورا
انطباق مواد ماهیت و محتوای رشته های تحصیلی با هدفها ارزشها و راهبردهای کلی آموزش عالی کشور و به منظور پاسخ گوئی به نیازهای جامعه
برنامه ریزی برای هماهنگی با تحولات علمی روز و به هنگام نمودن موضوعات درسی دانشگاهی با این تحولات
برنامه ریزی برای گسترش و تعمیق فرهنگ پژوهش
برنامه ریزی برای تقویت روحیه خلاق دانشجویان
برنامه ریزی برای ایجاد قابلیت و مهارتهای لازم برای ورود به جامعه و بازار کارو دوره های کارآفرینی
برنامه ریزی برای تدوین برنامه های آموزشی رشته های مصوب با رعایت آیین نامه های دوره های تحصیلی که به تصویب شورای عالی برنامه ریزی رسیده است
برنامه ریزی برای پیشنهاد ایجاد رشته های جدید متناسب با نیازهای جامعه و تحولات علمی روز
برنامه ریزی برای بازنگری حذف ادغام جایگزینی و تغییر دروس رشته های موجود و نیز در صورت نیاز تغییر نام برخی رشته ها در چارچوب آیین نامه های آموزشی دوره های تحصیلی مصوب شورای عالی برنامه ریزی
برنامه ریزی برای تحقق سند راهبردی و طرح در جلسات شورای برنامه ریزی توسط کارگروه های برنامه ریزی
سیاستگذاری کلان
تبصره 2 : در مورد سیاستگذاری کلان مصوبات شورا پس از تائید مصوبات هیئت امناء قابل اجرا می باشد.
ماده 6. اعضاء شورا
رئیس دانشگاه (رئیس شورا) معاونین دانشگاه مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری نماینده بوئین زهرا در مجلس شورای اسلامی دبیر شورا (عضو هیئت علمی دانشگاه) مدیران و اعضاء هیئت علمی منتخب برخی گروه های آموزشی بر اساس صلاحدید رئیس شورا فرماندار نماینده سازمان مدیریت 2 عضو غیر هیئت علمی از کارشناسان دانشگاه در امور های گوناگون تبصره 3. اعضاء شورا بمدت 2 سال و با حکم ریاست شورا منصوب می شوند. تبصره 4. کلیه اعضاء شورا دارای حق رای می باشند و در صورت نیاز می توان به جلسات افراد دیگر را بدون حق رای دعوت نمود. تبصره 5. جلسات شورا به حداقل 3/2 اعضاء رسمیت و با نصف بعلاوه 1 رای مصوبات اعتبار خواهد داشت. تبصره 6. کلیه مصوبات لازم الجرا برای کلیه حوزه ها و معاونت های می باشد.
ماده 7. کارگروه های تخصصی
بمنظور بررسی دقیق و عملیاتی نمودن ایده ها و طرح ها حوزه کارگروه های مستقل به شرح زیر تشکیل می شوند:
کارگروه آموزش
کارگروه پژوهش
کارگروه اداری، مالی و توسعه زیرساخت ها
کارگروه دانشجویی و فرهنگی
کارگروه بین الملل
شورای می تواند بر حسب ضرورت کارگروه های دیگر نیز اضافه و یا ادغام نماید. تبصره 8. شرح وظایف و حدود اختیارات توسط سرپرستان کارگروه ها تهیه و پس از تائید دبیر شورا در شورای بررسی و تصویب خواهد شد.
ماده 8. وظایف دبیرخانه
دعوت از اعضاء و هماهنگی برای حضور در جلسات
تنظیم دعوت نامه ها، دستور جلسات و صورتجلسات شورا
هماهنگی بین کارگروه های تخصصی شورا
مستند سازی اقدامات کارگروه ها و شورا
پیگیری و ارتباط مستمر با اعضاء کارگروه ها و شورا تا به ثمر رسیدن مصوبات و اقدامات
ارائه گزارش عملکرد کارگروه ها و شورا
شناسایی نقاط ضعف سیستم و ارائه در جلسات شورا بمنظور رفع
بررسی عملکرد اعضاء شورا و گزارش به رئیس شورا بمنظور تصمیم گیری
این آئین نامه در 8 ماده و 8 تبصره در تاریخ 1393/10/03 به تصویب هیات رئیسه دانشگاه رسید و از تاریخ تصویب قابل اجرا است.