۳۱ شهریور ۱۳۹۷

شوراهای معاونت

 

عنوان شورا/کمیته/ کمیسیون رئیس دبیر دوره سال تاسیس اعضاء
شورای مدیران حامد نیرومند - اول 1394 حامد نیرومند، سلمه صداقت، سمن شیشه چی، مهدی دانش، علیرضا بهادری مهر، رضا روشن مهر
حامد نیرومند - دوم  1395 حامد نیرومند، سلمه صداقت، سمن شیشه چی، مهدی دانش، سعید فراهانی، رضا روشن مهر
بابک محمدحسینی افشین لشگری سوم 1396 ابراهیم مددی، سکینه معروفی، سعید فراهانی، مریم شکروی، افشین لشگری، ابراهیم صمدی
شورای پژوهش حسن بارجینی مهدی رضائی اول 1393 حسن بارجینی، مهدی رضائی، حامد نیرومند، مرجان بهرامی نسب، کبری کریمی، کیوان صادقی، محمد عبداللهی گیلانی و سیدمجتبی سیدزادگان
حامد نیرومند علیرضا بهادری مهر دوم 1394 حامد نیرومند، علیرضا بهادری مهر، رضا جعفری ها، آرتمیس معتمدی، سعید فراهانی و مریم امیر حسینی
حامد نیرومند علیرضا بهادری مهر سوم 1395

حامد نیرومند، علیرضا بهادری مهر، رضا جعفری ها، آرتمیس معتمدی، سعید فراهانی و مریم امیر حسینی

سلمه صداقت سعید فراهانی چهارم 1396

هادی قشوچی، فاطمه زارع خوش چهره،مریم امیر حسینی، آرتمیس معتمدی، مهدی منتظری پور

شورای آموزش حسن بارجینی کبری کریمی اول 1393 حسن بارجینی، کبری کریمی، سلمه صداقت، فاطمه احمدی، کیوان صادقی، مهدی رضائی و علیرضا بهادری مهر
حامد نیرومند سلمه صداقت دوم 1394 حامد نیرومند، سلمه صداقت، فاطمه احمدی، ابراهیم مددی، فاطمه زارع خوش چهره، کیوان صادقی و سیدمجتبی سید زادگان
حامد نیرومند سلمه صداقت سوم 1395

 حامد نیرومند، سلمه صداقت، فاطمه احمدی، ابراهیم مددی، فاطمه زارع خوش چهره، کیوان صادقی 

 

سلمه صداقت شیوا منصورزاده چهارم  1396 فاطمه احمدی، سمیه بندری، مهدی داودی، کیوان صادقی، حسین زارع ولوکلائی
شورای آموزش های آزاد حامد نیرومند سمن شیشه چی اول 1394 حامد نیرومند، سمن شیشه چی، هادی محمد زاده رومیانی، سعید فراهانی، مهدی رضائی، سیدیاشار بنی هاشم و اکبر محمدی
حامد نیرومند سمن شیشه چی دوم 1395 حامد نیرومند، سمن شیشه چی، هادی محمد زاده رومیانی، سعید فراهانی، مهدی رضائی، سیدیاشار بنی هاشم و اکبر محمدی
شورای ارتباط با صنعت حامد نیرومند مهدی دانش اول 1394 حامد نیرومند، مهدی دانش، نوشین جکمی پور، مجید گلوئی، منصور بزرگ، شیوا منصورزاده، سیدیاشار بنی هاشم و احمد محمدی
کمیته بدوی انضباطی حسن بارجینی غلامرضا امیرخانی اول 1393 حسن بارجینی، غلامرضا امیرخانی، مهدی رضائی . 2 عضو دانشجو
حامد نیرومند رضا روشن مهر دوم 1394 حامد نیرومند، رضا روشن مهر، حسین زارع ولوکلائی. 2 عضو دانشجو
حامد نیرومند رضا روشن مهر سوم 1395

حامد نیرومند، حاج آقا عدالحق براری، رضا روشن مهر، حسین زارع ولوکلائی. 2 عضو دانشجو

اکبر محمدی - چهارم 1396 حامد نیرومند، حاج آقا عدالحق براری، رضا روشن مهر، حسین زارع ولوکلائی. 2 عضو دانشجو
کمیسیون موارد خاص محمد انیسه حسن بارجینی اول 1393 محمد انیسه، حسن بارجینی، کبری کریمی، هادی محمد زاده رومیانی، سیدمجتبی سیدزادگان و معصومه زینال نژاد
محمد انیسه حامد نیرومند دوم 1394 محمد انیسه، حامد نیرومند، سکینه معروفی، سلمه صداقت، آرزو جهانشیر، مریم شکروی، حسین زینل
محمد انیسه حامد نیرومند سوم 1395

 محمد انیسه، حامد نیرومند، سکینه معروفی، سلمه صداقت، آرزو جهانشیر، مریم شکروی، حسین زینل

بابک محمدحسینی سلمه صداقت سوم 1396 اکبر محمدی، سکینه معروفی، آرزو جهانشیر، مریم شکروی، حسین زینل
شورای دانشجویی حامد نیرومند رضا روشن مهر اول 1395 حاج آقا پاکزاد، حامد نیرومند،فاطمه پیری، سکینه معروفی، کیوان صادقی، سارا حشمتیان، رضا روشن مهر و الهه ترکمان(نماینده دانشجویی)
حامد نیرومند  رضا روشن مهر دوم 1395

حاج آقا عبدالحق براری، حامد نیرومند،فاطمه پیری، سکینه معروفی، کیوان صادقی، سارا حشمتیان، رضا روشن مهر و الهه ترکمان (نماینده دانشجویی)

شورای نظام ایمنی، سلامت و محیط زیستت آزمایشگاه ها و کارگاه ها محمد انیسه حامد نیرومند اول 1394 محمد انیسه، حامد نیرومند، مهدی دانش، مرجان بهرامی نسب، سعید انصاری و میثم فضلوی
شورایعالی برنامه ریزی آموزشی محمد انیسه حسین زینل اول 1395 محمد انیسه, حسن باراجینی, حامد نیرومند, حسین زینل, سلمه صداقت, کیوان صادقی, زینب فروزان فر