۲۵ امرداد ۱۳۹۹

جذب هیات علمی

 

معرفی هیات های جذب اعضای هیات علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور

با توجه به جایگاه رفیع علم و دانش در فرهنگ اسلامی و ضرورت حفظ شأن و قداست والای محیطهای آموزش عالی کشور و نظر به نقش محوری و سازنده اعضای هیأت علمی و لزوم بهره وری از استادان فرهیخته، کارآمد و مؤمن به آرمانهای انقلاب اسلامی و برای ایجاد وحدت رویه در بررسی صلاحیت های داوطلبان عضویت در هیأت علمی، هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور، هیأت مرکزی جذب اعضای هیأت علمی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین هیأت;های اجرایی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، هیات عالی جذب اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور تشکیل می گردد.

وظایف هیات عالی جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه و مراکز آموزش عالی:
1- اتخاذ ساز و کار واحد در هیأت های اجرایی جذب برای ایجاد انسجام،وحدت رویه و توانمندی و پویایی دانشگاه ها
2- نظارت مستمر بر اجرای صحیح ضوابط و مقررات جذب هیأت علمی در تمامی سطوح
3- بررسی و بازنگری کلیه سیاست ها و ضوابط مربوط به جذب هیأت علمی به منظور پیشنهاد به شورای عالی انقلاب فرهنگی و تدوین دستورالعمل اجرایی مربوط به جذب عضو هیأت علمی برای تصویب به شورای اسلامی شدن مراکز آموزشی
4- تعریف ساختار سازمانی و شرح وظایف هیأت مرکزی جذب وزارتین و هیأت های اجرایی جذب و ایجاد تعامل تعریف شده بین آنها
5- تدوین دوره های آموزش بدو و حین خدمت با هدف توانمندسازی اعضای هیأت علمی و نظارت بر حسن انجام آن
6- برگزاری سمینارها و کارگاههای توجیهی برای عناصر هیأت های اجرایی جذب
7- رسیدگی به شکایات و سایر امور محوله از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی
8- بررسی گزارش عملکرد سالانه هیأت مرکزی جذب وزارتین و هیأت های اجرایی جذب و ارائه آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی

بر اساس ماده پنج آئین نامه هیات عالی جذب اعضای هیات علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی رعایت موارد زیر در تنظیم دستورالعمل اجرایی الزامی می باشد:
1- استخدام هیأت علمی برمبنای نیاز دانشگاه و از طریق فراخوان عمومی و ابتدا به صورت پیمانی انجام میگیرد.
تبصره: در مواردی که جذب عضو هیأت علمی از طریق غیرفراخوان عمومی ضروری باشد، این موضوع باید به تصویب هیأت مرکزی جذب برسد.
2- اولین مرجع رسیدگی به صلاحیت متقاضیان استخدام هیأت علمی، هیأتهای اجرایی جذب میباشد و این حق قابل تفویض به واحدهای دیگر نبوده و تأیید نهایی استخدام به عهده هیأت مرکزی جذب وزارتین می باشد.
3- صلاحیت اعضای هیأت علمی و مدرسین حق التدریس و قراردادی باید در هیأت های اجرایی جذب مورد ارزیابی قرار گیرد.
4- تبدیل وضعیت اعضای هیأت علمی از پیمانی به رسمی آزمایشی در صورت احراز شرایط، برای ارتقاء به رتبه بالاتر انجام می پذیرد.
5- تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیأت علمی به رسمی قطعی منوط به احراز رتبه دانشیاری می باشد.
تبصره 1: برای تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیأت علمی به رسمی قطعی، ارتقاء از یک مرتبه به رتبه بالاتر ضروری می باشد.
تبصره 2: در موارد خاص و حسب مورد با مجوز وزارتین بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری امکان رسمی قطعی شدن اعضای هیأت علمی در مراتب پایین تر از دانشیاری نیز مقدور خواهد بود. 6- هیأت های اجرایی جذب در تمام مراحل قبل از صدور حکم رسمی آزمایشی اعضای هیأت علمی، مسئولیت نظارت بر عملکرد آنها را برعهده داشته و درصورت احراز عدم صلاحیت می توانند از ادامه فعالیت آنان جلوگیری نمایند.
7- بکارگیری مدرسان یا محققان یا افرادی که جهت انجام خدمات قانونی و خدمات مورد تعهد(قانون خدمات پزشکان و پیراپزشکان، بورسیه ها، ضریب K و...) در دانشگاه ها حداکثر برای یک دوره به صورت قراردادی و در ادامه در چارچوب این آیین نامه خواهد بود.
8- این آیین نامه حاکم بر آیین نامه های هیأت های ممیزه اعضای هیأت علمی می باشد.

 

1- جذب هیات علمی                    ثبت نام               فرم شماره یک(اطلاعات فردی)PDF          فرم شماره یک(اطلاعات فردی)Word
2- تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی آزمایشی               دانلود فرم 
3- تبدیل وضعیت رسمی آزمایشی به رسمی قطعی
4- جذب نیروهای حق التدریس و مدعو)

 

 

 

 

برچسب ها :
جذب هیات علمی