۰۵ بهمن ۱۳۹۸

رشته ها و گرایش های مورد نیاز(فراخوان شهریور 91)

رشته ها و گرایش های مورد نیاز(فراخوان شهریور 91)

ردیف نوع تقاضا جنسیت مورد نیاز رشته گرایش مورد نیاز تعداد مورد نیاز توضیحات
1 پیمانی (دکتری تخصصی) همه مهندسی کامپیوتر نرم افزار 3  
2 بورس (دانشجوی دکتری) همه مهندسی کامپیوتر نرم افزار 2  
3 پیمانی (دکتری تخصصی) همه مهندسی صنایع تمام گرایش ها 4  
4 بورس (دانشجوی دکتری) همه مهندسی صنایع تمام گرایش ها 2  
5 پیمانی (کارشناسی ارشد) همه مهندسی صنایع تمام گرایش ها 2  
6 پیمانی (دکتری تخصصی) همه مهندسی کامپیوتر سخت افزار 3  
7 پیمانی (دکتری تخصصی) همه ریاضی تمام گرایش ها 2  
8 پیمانی (دکتری تخصصی) همه فیزیک تمام گرایش ها 2  
9 پیمانی (دکتری تخصصی) همه زبان انگلیسی تمام گرایش ها 2  
10 پیمانی (دکتری تخصصی) همه مهندسی عمران تمام گرایش ها 3  
11 بورس (دانشجوی دکتری) همه مهندسی عمران تمام گرایش ها 2  
12 پیمانی (دکتری تخصصی) همه مهندسی مکانیک تمام گرایش ها 3  
13 بورس (دکتری تخصصی) همه مهندسی مکانیک تمام گرایش ها 2  
14 پیمانی (دانشجوی دکتری) همه مهندسی مواد تمام گرایش ها 3  
15 بورس (دکتری تخصصی) همه مهندسی مواد تمام گرایش ها 2  
16 پیمانی (دانشجوی دکتری) همه مهندسی برق تمام گرایش ها 3  
17 بورس (دکتری تخصصی) همه مهندسی برق تمام گرایش ها 2  
18 پیمانی (دانشجوی دکتری) همه مهندسی کشاورزی تمام گرایش ها 3  
19 بورس (دکتری تخصصی) همه مهندسی کشاورزی تمام گرایش ها 2  
20 پیمانی (دانشجوی دکتری) همه معماری مهندسی معماری 3  
21 بورس (دکتری تخصصی) همه معماری مهندسی معماری 1  
22 پیمانی(دانشجوی دکتری) همه شهرسازی مهندسی شهرسازی 3  
23 بورس (دکتری تخصصی) همه شهرسازی مهندسی شهرسازی 1  
24 پیمانی (دانشجوی دکتری) همه مهندسی معدن تمام گرایش ها 3  
25 بورس (دکتری تخصصی) همه مهندسی معدن تمام گرایش ها 1  
26 بورس (دانشجوی دکتری) همه مهندسی شیمی تمام گرایش ها 3  
27 پیمانی (دکتری تخصصی) همه بیوتکنولوژی مهندسی بیوتکنولوژی 3  
28 بورس (دانشجوی دکتری) همه بیوتکنولوژی مهندسی بیوتکنولوژی 1