۱۹ آذر ۱۳۹۸

رشته ها و گرایش های مورد نیاز(فراخوان بهمن 91)

رشته ها و گرایش های مورد نیاز(فراخوان بهمن 91)

ردیف نوع تقاضا جنسیت مورد نیاز رشته گرایش مورد نیاز تعداد مورد نیاز توضیحات
1 پیمانی (دکتری تخصصی) همه مهندسی صنایع تمام گرایش ها 3  
2 بورس (دانشجوی دکتری) همه مهندسی صنایع تمام گرایش ها 3  
3 پیمانی (دکتری تخصصی) همه مهندسی کامپیوتر نرم افزار 3  
4 بورس (دانشجوی دکتری) همه مهندسی کامپیوتر نرم افزار 3  
5 پیمانی (دکتری تخصصی) همه مهندسی کامپیوتر سخت افزار 3  
6 بورس (دانشجوی دکتری) همه مهندسی کامپیوتر سخت افزار 3  
7 پیمانی (دکتری تخصصی) همه فیزیک تمام گرایش ها 2  
8 پیمانی (دکتری تخصصی) همه زبان انگلیسی تمام گرایش ها 2  
9 پیمانی (دکتری تخصصی) همه مهندسی عمران تمام گرایش ها 2  
10 بورس (دانشجوی دکتری) همه مهندسی عمران تمام گرایش ها 2  
11 پیمانی (دکتری تخصصی) همه مهندسی مکانیک تمام گرایش ها 2  
12 بورس (دانشجوی دکتری) همه مهندسی مکانیک تمام گرایش ها 2  
13 پیمانی (دکتری تخصصی) همه مهندسی مواد تمام گرایش ها 2  
14 بورس (دانشجوی دکتری) همه مهندسی مواد تمام گرایش ها 2  
15 پیمانی (دکتری تخصصی) همه مهندسی متالوژی تمام گرایش ها 2  
16 بورس (دانشجوی دکتری) همه مهندسی متالوژی تمام گرایش ها 2  
17 پیمانی (دکتری تخصصی) همه مهندسی برق تمام گرایش ها 3  
18 بورس (دانشجوی دکتری) همه مهندسی برق تمام گرایش ها 2  
19 پیمانی (دکتری تخصصی) همه مهندسی شهرسازی تمام گرایش ها 3  
20 بورس (دانشجوی دکتری) همه مهندسی شهرسازی تمام گرایش ها 2  
21 پیمانی (دکتری تخصصی) همه مهندسی معدن تمام گرایش ها 2  
22 بورس (دانشجوی دکتری) همه مهندسی معدن تمام گرایش ها 2  
23 پیمانی (دکتری تخصصی) همه بیوتکنولوژی مهندسی بیوتکنولوژی 3  
24 بورس (دانشجوی دکتری) همه بیوتکنولوژی مهندسی بیوتکنولوژی 2  
25 پیمانی (دکتری تخصصی) همه معماری مهندسی معماری 3  
26 بورس (دانشجوی دکتری) همه معماری مهندسی معماری 2  
27 پیمانی (دکتری تخصصی) همه فناوری اطلاعات مهندسی فناوری اطلاعات 3  
28 بورس (دانشجوی دکتری) همه فناوری اطلاعات مهندسی فناوری اطلاعات 2